Jaarverslag 2009

JAARVERSLAG DORPSRAAD WESTDORPE 2009

INLEIDING:

De jaarlijkse bewonersbijeenkomst geeft de Dorpsraad van Westdorpe de mogelijkheid om de zaken die zijn gerealiseerd en wat er nog op de ‘rol ’staat te communiceren met de bewoners van Westdorpe. Het is tevens een prima vorm van communicatie om te horen wat er verder speelt in ons dorp.

Wat is nu een dorps- of wijkraad:

Een wijk- of dorpsraad is een georganiseerde bewonersgroep, bestaande uit vrijwilligers die de belangen van hun dorp of wijk behartigen en zich actief opstellen ten aanzien van de leefbaarheid.

Ook dit verslagjaar heeft de Dorpsraad van Westdorpe zich actief opgesteld ten aanzien van de leefbaarheid in ons dorp. Niet alleen de overheid maar ook de inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor een leefbare omgeving. Respect en verantwoording naar elkaar spelen hierin een grote rol. Ook Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen roept in zijn nieuwjaarstoespraak de bevolking op, om samen op te trekken tegen verruwing en verharding in onze samenleving.

BESTUUR:

Dit verslagjaar zag het bestuur er als volgt uit:

Dick Erkel                                                     voorzitter

M.I.R.Hemelsoet- de Jaeger                       vice-voorzitter/secretaris

Sarissa Capello                                             penningmeester

Bianca Smits                                                 ass.secretaris/notuliste

Veronique Gautier                                       lid

Bertus Franse                                               lid

Derek-Jan Franse                                        lid

Peter Pijcke                                                  lid

Met ingang van 1 november 2009 heeft Dick Erkel zijn functie in de dorpsraad neergelegd. Wij danken hem voor zijn inzet en samenwerking. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen en ingevuld door de vice-voorzitter.

POSITIE DORPS- EN STADSRADEN:

Dit verslagjaar is er een onderzoek gestart door de Rekenkamercommissie die inzichtelijk wilde maken in hoever het betrekken van inwoners bij het gemeentelijke beleid bijdraagt aan een efficiënt en effectief bestuur van wijken en kernen.

Het onderzoek is afgerond in december 2009 en wij concluderen dat de notitie gemakkelijk leest en duidelijk is opgesteld.

De eindconclusie geeft aan dat men de in 2003 gekozen werkwijze van vraaggericht en wijkgericht werken, met een adviesbevoegdheid, grotendeels bij alle kernen en wijkraden is ingevoerd. Onze wijkcoördinator de heer Cees Wissel vervult hierin een waardevolle schakel tussen Dorpsraad het College en de gemeentelijke diensten.

Een algemeen beeld uit het rapport geeft aan dat de dorps- en wijkraden in de gemeente Terneuzen naar tevredenheid werken. Aan de verbeterpunten die in de notitie staan kunnen zowel gemeente als de dorps- en wijkraden iets leren en daar waar nodig te verbeteren. ‘ Keulen en Aken zijn tenslotte ook niet op één dag gebouwd’.

De dorpsraad heeft in dit verslagjaar ( nog) geen gebruik gemaakt van de gereedschapskoffer die de gemeente Terneuzen beschikbaar heeft gesteld. Denk niet aan een koffer waar men gereedschap in bewaart, maar aan verschillende instrumenten die men kan gebruiken om bewoners te betrekken bij hun buurt of dorp.

De dorpsraad is voornemens om er een instrument uit te halen en een activiteit te organiseren waar iedereen in het dorp voor uitgenodigd wordt. Wat het wordt is nog een verrassing.

GLASTUINBOUW:

De glastuinbouw gaat in een gestaag tempo door en we zien dat er hard wordt gewerkt in de Smitsschorrepolder. Naast het opleidingscentrum zijn er in een rap tempo nog drie bedrijven bijgekomen en biedt nu werk aan velen.

VERKEER:

De te hoge snelheden door het dorp van zowel auto’s, brommers en scooters blijven ons zorgen baren. Snelheidovertreding is op ons verzoek ook voor 2009 wederom opgenomen als de grootste ergernis in het politiewerkplan. Een plan om het autoverkeer bij opstoppingen in geval van ongevallen op de Tractaatweg te laten doorstromen verloopt nog niet geheel vlekkeloos.

Na diverse meldingen van de bewoners van de Batterij, betreffende het vele vrachtverkeer dat gebruik maakt van de weg door de Batterij, is er een proef gehouden die niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Vervolgens is er een gesprek geweest met alle belanghebbenden wat heeft geresulteerd in afspraken voor een herinrichting van de Batterij waarin alle partijen zich kunnen vinden. Wij hopen dat de problemen hiermee zijn opgelost.

POLITIE:

De politie is actief betrokken bij wat leeft en speelt in de kern Westdorpe. De lijnen van de bewoners en bijvoorbeeld de Dorpsraad naar de politie zijn korter geworden.

Wijkagent Martin Reijntjens heeft ons verlaten en zingt nu het lied van de arbeid boven de Westerschelde. Maar we hebben in Mireille Cevaal een prima vervangster voor Martin die net als hij een open oor heeft voor wat er speelt en leeft in ons dorp.

WANDELPAD MOLENSTRAAT:

De dorpsraad heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om een wandelpad aan te leggen vanaf de brandweerkazerne tot aan de ingang kreekdreef, dit om het Rondje kreek te voltooien. Wandelaars moeten nu een gedeelte over de rijbaan lopen en dat levert verkeersonveilige situaties op. We hopen op een snelle realisatie van een veilig wandelpad.

STRAATONDERHOUD:

Op 5 november 2009 heeft de Raad het Wegenbeheersplan 2010-2014 vastgesteld.

Als wegbeheerder heeft de gemeente vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor de Wegverhardingen binnen de bebouwde kom. Dit houdt in het waarborgen van de veiligheid van de weggebruikers en de zorg voor het goed functioneren van de wegen.

De Dorpsraad heeft diverse malen het gemeentebestuur gewezen op de slechte onderhoudssituatie van de Graafjansdijk A kant. De situatie is door Wethouder Bos en de Dorpsraad ter plaatse bekeken en door de Wethouder onderschreven.

De toezegging is er om in 2010 de volgende straten aan te pakken:

Berhardstraat

Graafjansdijk

Singel

CONCORDIA:

Uit recent overleg met Wethouder Liefting blijkt dat het gemeentebestuur gekozen heeft voor een renovatie van het gebouw Concordia, waardoor de faciliteiten voor het verenigingsleven van Westdorpe behouden blijven. Dit is een zeer verheugende ontwikkeling. De aan Concordia vast gebouwde woning doet thans dienst als museum. De ruimte is oud en versleten en is als museum niet meer bruikbaar. Sloop is volgens de gemeente de enige optie. Met de vrijgekomen ruimte wil men inrichten als parkeerterrein, waarmee de parkeerdruk wellicht verlicht kan worden. Wij zien het museum graag terug in onze kern om versnippering van de museumstukken te voorkomen.

VERZORGINGSHUIS ‘T VERLAET:

Net als veel Westdorpenaren zijn we blij met de plannen voor de nieuwbouw van het zorgcentrum ’t Verlaet, waardoor een belangrijke voorziening voor ons dorp behouden blijft.

KERSTBOOM:

Volgens traditie is op zaterdag 12 december voor de 11e maal de kerstboom geplaatst. Voor alle kinderen was er warme chocolademelk geschonken door de gezamenlijke middenstand van Westdorpe. Dit jaar heeft de Dorpsraad het plaatsen van de boom op een speciale manier gevierd, met elkaar en alle kinderen van Westdorpe. Daarom heeft de Dorpsraad alle kinderen gevraagd een witte ballon op te laten met een kerstwens. Zeker 60 kinderen waren aanwezig met hun ouders om op sein van de kerstman de ballonnen op te laten.

Dank aan Mamoet, Swagemakers en Vopak voor het handhaven van de traditie en alle sponsoren van de ballonnenwedstrijd.

In januari werden net als voorgaande jaren onder toezicht van de brandweer op het scouting terrein weer de bomen verbrand. Voor elke boom die men inleverde stelde de gemeente een lotje beschikbaar voor leuke prijzen en werden de winnaars van de ballonnenwedstrijd bekendgemaakt.

THEMATISERING KLEINE KERNEN:

De gemeente heeft aandacht voor toerisme en plattelandsontwikkeling. In 2005 is een visie op toerisme en Plattelandsontwikkeling vastgesteld.

Het doel: behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de kernen op het platteland en het aantrekkelijk maken voor de bezoekers en haar inwoners.

De werkgroep thematisering kleine kernen heeft als eerste gekozen om Westdorpe een gezicht te geven en omdat Graaf Jan onlosmakelijk is verbonden met Westdorpe werd het een kunstwerk van Graaf Jan.

SLOT:

Wij willen dit jaarverslag beëindigen met het uitspreken van een woord van waardering voor al diegenen die actief zijn in het verenigingsleven en ook een steentje bijdragen om ons dorp leefbaar te houden. Een dorp waar het goed toeven is. Dat dat zo mag blijven.

Westdorpe, januari 2010

Dorpsraad Westdorpe

[ad name=”mkbads 468*60″]