Gladheidsbestrijding binnen de gemeente Terneuzen

Beste mensen,

Ook de afgelopen periode hebben ons vragen/opmerkingen/suggesties bereikt over de gladheidsbestrijding binnen de gemeente Terneuzen. .

Hieronder enige uitleg.

Gladheidsbestrijding binnen de gemeente Terneuzen

In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezen van natte weggedeelten ernstige overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente moet er op dat moment voor zorgen dat wegen, fietspaden etc. voldoende begaanbaar blijven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Taak van de gemeente
De gemeente moet al het redelijke doen om gevaar voor de weggebruiker te voorkomen  of te beperken. Daarvoor heeft de gemeente een gladheidsbestrijdingsplan opgesteld waarin beschreven staat volgens welk vast patroon de gladheid op wegen fietspaden openbare parkeerterreinen etc. bestreden wordt. Het spreekt voor zich dat het een goede organisatie vereist. Daarom is er een strooiroute opgesteld.

Taak van de burger
Als burger kunt u meehelpen aan het begaanbaar houden van trottoirs en voetpaden door deze bijvoorbeeld bij sneeuwval tijdig te vegen.

Worden trottoirs ook gestrooid?

De gemeente zorgt tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden voor de bereikbaarheid van centrumvoorzieningen, zoals het gemeentehuis, winkel- en zorgcentra en bushaltes.

Het is in verband met de hoge kosten niet mogelijk alle trottoirs te strooien. Wanneer sprake is van aanhoudende gladheid kan de gemeente besluiten om trottoirs op volgorde van een in het gladheidsbestrijdingsplan vermelde prioriteitenstelling te strooien. U wordt gevraagd bestrijding op tegelpaden voor en naast uw woning zelf te verzorgen. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn is dit erg belangrijk. Een periode van sneeuw en gladheid kan voor hen betekenen dat ze het huis niet uit kunnen.

Welke straten worden eerst gestrooid?

In het gladheidsbestrijdingsplan staat vermeldt welke wegen als eerste gestrooid zullen worden. Een overzicht van straten waar gestrooid wordt kunt u hier vinden.

Het betreft in elk geval de:

– hoofdrijbanen;

– toegangswegen naar hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) en;

–  de routes van het openbaar vervoer.

Tweede prioriteit hebben de toegangswegen naar de nutsvoorzieningen en wegen met een belangrijke economische functie. Daarna komen de wijkontsluitingswegen.

Alleen na hevige sneeuwval of ijzel zullen ook andere wegen worden aangepakt, maar dit kan pas als alle bovenvermelde wegen schoon en ijsvrij zijn. Dat hier enige tijd overheen kan gaan spreekt voor zich.
Om snel op gladheid te kunnen reageren zijn er 4 strooivoertuigen voor de rijbanen en 5 strooivoertuigen voor de fietspaden beschikbaar. Bij gladheid nemen zij elk een deel van het wegennet voor hun rekening. Zodra dit nodig is, zullen zij uitrukken. Het streven is om binnen twee uur alle hoofdwegen in de gemeente, wegen naar hulpdiensten, busroutes en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom te strooien. Uiteraard worden ook de fietspaden langs de vastgestelde routes gestrooid. Alleen bij hevige sneeuwval of ijzel zullen ook andere wegen worden gestrooid maar pas nadat alle hoofdroutes afdoende zijn aangepakt. Dat hier enige tijd overheen gaat spreekt voor zich.

Melding

Wilt u een melding maken van gladheid, dan kan dit telefonisch of via de Melding Openbare Ruimte.

Vragen

Voor meer informatie over gladheidbestrijding kunt u contact opnemen met:

Pieter Bervoets
Team Werkvoorbereiding & Realisatie
Afdeling Realisatie & Beheer
Gemeente Terneuzen
0115 – 455 660
06 – 20537510